Srbija: Kako izgleda izdavanje ekološke dozvole u RS

, Vesti

Prema Zakonu o uređenju prostora i građenju Republike Srpske u sklopu procedure izdavanja građevinske dozvole, investitor za čiji projekat se smatra da ima ili može imati negativan uticaj na životnu sredinu, dužan je prethodno pribaviti ekološku dozvolu. Ekološkom dozvolom nalažu se mjere za sprečavanje ili kad to nije izvodljivo, smanjenje emisija u vazduh, vodu i zemljište i sprečavanje stvaranje otpada, da bi se ostvario visok nivo zaštite životne sredine kao cjeline. Izdavanje ekološke dozvole je definisano Zakonom o zaštiti životne sredine čl. 80-110 (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 71/12).

Koje vrste pogona i postrojenja trebaju ekološku dozvolu? Pravilnikom o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o potrebi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 124/12) i Pravilnikom o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i pušteni u rad samo ako imaju ekološku dozvolu (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 124/12) definisane su vrste pogona i postrojenja koja trebaju ekološku dozvolu, a članom 3. ovog pravilnika, definisano je da za sva postrojenja čije su veličine ispod pragova utvrđenih članom 2. ovog pravilnika, ekološku dozvolu izdaje organ nadležan za zaštitu životne sredine u jedinicama lokalne samouprave.

Ko priprema zahtjev za izdavanje ekološke dozvole? Zahtjev za ekološku dozvolu priprema odgovorno lice postrojenja ili investitor. Dokaze uz Zahtjev za ekološku dozvolu priprema institucija ovlašćena od Ministarstva, za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka.

Kako se priprema zahtjev za izdavanje ekološke dozvole? Sadržaj Zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole je propisan članom 85. Zakona o zaštiti životne sredine, i sastoji se od Zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole i Dokaza uz Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole

Zahtjev mora biti potpisan od strane odgovornog lica pogona i postrojenja, na memorandumu navedenog.
Dokazi uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za pogon i postrojenje (navesti puni naziv postrojenja i pogona), trebaju sadržavati sljedeće: – podatke o postrojenju, odgovornom licu i lokaciji na kojoj se postrojenje nalazi, – opis postrojenja i aktivnosti, – opis osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih supstanci i energije koja se koristi ili koju proizvodi postrojenje, – opis izvora emisija iz postrojenja, – opis stanja lokacije na kojoj se postrojenje nalazi, – opis prirode i količine predviđenih emisija iz postrojenja u sve dijelove – životne sredine (vazduh, voda, zemljište) kao i identifikacija značajnih uticaja na životnu sredinu, – opis predloženih mjera, tehnologija i drugih tehnika za sprečavanje, ili ukoliko to nije moguće, smanjenje emisija iz postrojenja, – mjere planirane za monitoring emisija u životnu sredinu, – opis ostalih mjera radi usklađivanja sa osnovnim obavezama odgovornog lica, posebno mjera nakon zatvaranja postrojenja, – opis mjera planiranih za praćenje emisija unutar područja i njihov uticaj, – opis alternativnih rješenja u odnosu na predloženu lokaciju i tehnologiju. – plan upravljanja otpadom.

Kako se podnosi zahtjev za izdavanje ekološke dozvole? Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole se predaje na protokol Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka ili poštom na navedenu adresu. Potrebno je predati dvije uvezane kopije Dokaza uz zahtjev i jedan CD. Uz zahtjev priložiti uplatnicu na iznos od 150 KM popunjenu na sljedeći način: Primalac: Javni prihodi RS; Žiro račun: 562 099 0000055687; Šifra prihoda: 722111; Svrha uplate: ekološka dozvola; Šifra opštine: 002 Banja Luka; Poziv na broj: 9999999999.

Šta se dešava sa mojim zahtjevom nakon podnošenje? Kada se utvrdi da je Zahtjev pripremljen u skladu sa članom 85. Zakona o zaštiti životne sredine, isti se uzima u razmatranje i pokreće se procedura izdavanja ekološke dozvole. U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine Ministarstvo uključuje nadležne organe i zainteresovane subjekte u postupak i to: Ministarstvo obavještava javnost i zainteresovanu javnost o podnesenom zahtjevu za ekološku dozvolu obavještenjem u jednom od dnevnih listova u Republici Srpskoj o trošku podnosioca zahtjeva, a lokalna zajednica, na čijoj teritoriji se nalazi lokacija postrojenja, u svojim prostorijama, stavlja na besplatan uvid zainteresovanoj javnosti zahtjev za ekološku dozvolu i priloženu dokumentaciju u opštini na čijoj se teritoriji nalazi pogon/postrojenje. Zainteresovana javnost može u roku od 30 dana od dana objavljivanja obavještenja podnijeti nadležnom organu mišljenje o zahtjevu i o priloženoj dokumentaciji, u pisanoj formi.

Koliko traje postupak izdavanja ekološke dozvole? Prema članu 89. Zakona o zaštiti životne sredine, rok za izdavanje ekološke dozvole je najduže 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Da li je moja ekološka dozvola trajna? Prema članu 90. Zakona o zaštiti životne sredine ekološka dozvola se izdaje na period od 5 godina, nakon čega je investitor dužan podnijeti zahtjev za njenu reviziju. Član 95. Zakona o zaštiti životne sredine propisuje uslove pod kojima se i prije isteka zakonskog roka može preispitati ekološka dozvola. Revizija ekološke dozvole se radi u skladu sa Pravilnikom o postupku revizije i obnavljanja ekološke dozvole (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/13).

izvor: ekapija.com

error: Content is protected !!