Srbija: Pravo na informacije o uticaju na zivotnu sredinu

, Vesti

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine Srbije predviđa i pasivni i aktivni protok informacija.

Pasivni protok informacija – organi javne vlasti (definisani članom 2. (2) Direktive) imaju obavezu da informacije iz oblasti životne sredine koje poseduju ili su njima namenjene, učine dostupnim na zahtev bilo kog podnosioca, bez potrebe da se navodi razlog. Informacije o životnoj sredini moraju biti dostupne podnosiocu u najkraćem mogućem roku, ili najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je organ primio zahtev od podnosioca. Ovaj krajnji rok se može produžiti (do 2 meseca), ukoliko zbog obima i složenosti informacija ne može da se ispoštuje ovaj rok od 15 dana. U određenim slučajevima, javni organ ima pravo da odbije da odgovori na zahtev. Nove izmene i dopune obezbeđuju potpunu usklađenost propisa sa izuzecima predviđenim Direktivom.

Podnosilac zahteva može podneti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti, 15 dana nakon prijema odluke organa javnih vlasti. Poverenik je samostalni državni organ, nezavisan u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti. Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS, br.120/04, 54/07, 104/09 i 36/10“), podnošenje žalbe Povereniku je besplatno. Postupci koji se vode pred Poverenikom
sprovode se na osnovu odredbi Zakona o opštem upravnom postupku koje se tiču žalbenih odluka drugostepenih organa, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno (član 23.). Poverenik donosi odluku bez odlaganja i u roku od najviše 30 dana od dana podnošenja žalbe, nakon što je organima javnih vlasti, a po potrebi i podnosiocu zahteva omogućeno da pruži pismeni odgovor.

Protiv odluke Poverenika može se pokrenuti upravni postupak pred Upravnim sudom. Upravni postupci koji se vode u vezi ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja rešavaju se po hitnom postupku (čl.27. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja). Na osnovu čl. 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, informacije o životnoj sredini smatraju se informacijama od javnog značaja.

Aktivan protok informacija – organi javne vlasti preduzimaju sve neophodne mere za organizovanje informacija o životnoj sredini relevantne za vršenje poslova iz njihove nadležnosti, a koje poseduju ili su njima namenjene, u cilju njihovog aktivnog i sistematskog širenja, a posebno putem kompjuterske mreže i/ili, tamo gde je to moguće, putem elektronskih medija.

error: Content is protected !!