Srbija: Procene rizika i održavanje rudarske opreme

, Vesti

Integrisano upravljanje rizicima rudarske kompanije

U ovom radu ukazane su mogućnosti i potrebe integracije funkcije održavanja sa ostalim menadžment sistemima u skladu sa zahtevima ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001kao i novog standarda ISO55001.Definiše se dijagram toka procene rizika u postupku održavanja rudarske opreme kao i metodološki okvir za procenu rizika u postupku održavanja rudarske opreme.

Predloženi model procene rizika definiše kriterijume za verovatnoću pojave opasnih događaja kao posledice koje se mogu javiti kao i mehanizme za kontrolu procenjenog rizika. Ovaj model procene rizika se može staviti i u kontekst integrisanog upravljanja rizicima rudarske kompanije i/ili specifične organizacije koje se bave održavanjem rudarske opreme suočavaju se sa različitim rizicima koji mogu uticati na ostvarivanje ciljeva.

Ciljevi se mogu odnositi na niz aktivnosti u rudarskoj kompaniji, od strateške inicijative za sve operacije, procese i projekte i mogu se ogledati u pogledu društveno odgovornog poslovanja, ispunjenja uslova zakonske regulative, komercijalnih i finansijskih mera. Procena rizika obuhvata primenu logičkih sistematskih metoda za komunikaciju i konsultaciju tokom procesa održavanja rudarske opreme.

Procena rizika je onaj deo upravljanja koji obezbedjuje struktuirani proces, koji analizira opasne događaje koji mogu uzrokovati otkaz rudarske opreme, a može uzrokovati incidente, akcidente i udese koji se ogledaju u neplaniranom zastoju, havariji, zagađenju životne sredine, povredi na radu, požaru i tsl.

Ciljevi razvoja ovog metodološkog postupka procene rizika pri održavanju rudarske opreme je da se pokušaju naći odgovori na sledeća pitanja: -Šta se može desiti u postupku održavanja rudarske opremei zašto?

– Koja je verovatnoća pojave opasnih događaja koji mogu uzrokovati otkaz?- Da li postoje faktori koji mogu da utiču na smanjenje verovatnoće pojave opasnih događaja?- Da li su nivoi procenjenog rizika prihvatljivi i da li zahtevaju dalji tretman?
Procena rizika u postupku održavanja rudarske opreme ima svrhu da obezbedi
dokaz na bazi identifikacija i analiza opasnih događaja koji su se u ranijem periodu dogodili ili se mogu dogoditi i uzrokovati otkaz, kako tretirati procenjene rizike i kako odabrati najpovoljniju opciju upravljanja procenjenim rizikom.
Rudarske kompanije koje žele da unaprede svoja poslovanja moraju da u svakom
momentu raspolažu relevantnim informacijama koja oprema/osnovna sredstva su u raspoloživom i funkcionalnom stanju.
Analizi stanja opreme/osnovnih sredstava potrebno je da se posveti dovoljna pažnja jer na taj način menadžment preduzeća raspolaže bitnim informacijama koje pod-stiču donošenje odgovarajućih odluka za unapređenje sistema menadžmenta opre-mom kao i celokupnim integrisanim menadžment sistemom.

Vrlo važan korak u razvoju sistema održavanja opremom je uključivanje najvišeg rukovodstva i osoblja
zaduženog za eksploataciju i održavanje opreme.

Definisani dijagram toka i metodološki postupak procene rizika u postuku održavanje opreme/osnovnih sredstavaje od velike je koristi za razvoj sistema menadžmenta opremom.

Procena rizika i uspostavljanje kontrolnih mehanizama upravljanja je od velike koristi i pri projektovanju integrisanih sistema menadžmenta.

Predloženi model procene rizika omogućava da se informacije o riziku u održavanju opreme adekvatno procesuiraju i koriste u donošenju odluka na releventnim nivoima organizacije.