Srbija se priprema uz podršku EU za otvaranje 27.poglavlja o zaštiti životne sredine

, Vesti

U petak 29. januara 2016. godine, Delegacija Evropske unije i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obeležili su uspešan završetak projekta “Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanja hemijskih udesa i uspostavljanje EMAS sistema”. Projekat je trajao 3,5 godine u ukupnoj vrednosti 3 miliona evra, koji je finansirala Evropska unija. Cilj projekta bio je da pruži podršku u pripremi srpske industrije za ispunjavanje standarda EU za zagađenje i bezbednost, ali i kapacitet srpskih regulatora da podrži i nadgleda potreban proces prilagođavanja.

Na završnoj konferenciji projekta obratili su se gospođa Stana Božović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, gospođa Mirjana Filipović, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike i gospodin Ričard Maša, Šef sektora u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji. Srbija trenutno finalizira akcione planove potrebne za otvaranje poglavlja životne sredine. Sposobnost zemlje da sprovede zakone u oblasti životne sredine je ključni kriterijum prilikom procene spremnosti za status kandidata i konačno članstvo u EU. U skladu sa postavljenim prioritetima zaštite životne sredine, projekat je osmišljen kako bi se postigla potpuna harmonizacija srpskog zakonodavstva sa IPPC / IED i Seveso direktivama.

Projekat je takođe pomogao uvođenje EU – Eko menadžmenta i šema provere (EMAS) u Srbiji(dobrovoljni sistem sertifikacije koji obeležava regulatorima i korisnicima primenu ekoloških standarda koji prelaze zakonske uslove (EMAS III (Uredba)). Usklađenost srpske industrije sa standardima EU za industrijske emisije je bio jedan od prioriteta projekta obzirom da su ovi standardi relevantni za oko 500 operatera u Srbiji, koji predstavljaju najvažnije industrijske sektore, kao što su energetika, mineralna, cementa, hemijska, industrija čelika i veliki obim poljoprivrede. Veliki broj operatera će morati da dostigne standarde EU do datuma pristupanja zemlje Evropskoj uniji, dok za neke operatere koji ispunjavaju određene kriterijume, Vlada može da pregovara takozvani “prelazni period”.

Prelazni periodi omogućavaju izabranim kompanijama da urade potrebne investicije za dostizanje standarda EU u ograničenom vremenskom periodu nakon datuma pristupanja EU. Projekat je ocenio investicione potrebe za izabrane operatere i pripremio je Plan sprovođenja specifičnih direktiva koji će se koristiti kao osnova za izradu dokumenata za pregovore o pristupanju i određivanje mogućih prelaznih perioda sa Evropskom komisijom. Konferencija je bila prilika da se predstave glavni rezultati i uticaj aktivnosti koje je sproveo projekat i da se diskutuje o trenutnom statusu implementacije i budućoj pregovaračkoj poziciji sa glavnim zainteresovanim stranama projekta: državna uprava na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou , industrijski operateri i organizacije građanskog društva. Projekat je implementiran od strane Hulla&Co Human Dynamics KG (Austrija) u konzorcijumu sa četiri druge međunarodne konsultantske organizacije, Regionalni centar za životnu sredinu (Mađarska), RPS (Holandija), Pokret za životnu sredinu (Holandija) i Umweltbundesamt-Agencija za zaštitu životne sredine (Austrija).

izvor: energetskiportalsrbije.rs

error: Content is protected !!