Srbija; Uklo­nje­no 300 di­vljih de­po­ni­ja

, Vesti

U Le­skov­cu i broj­nim na­se­lji­ma, pre­ma po­da­ci­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na, uklo­nje­no je 300 di­vljih de­po­ni­ja. Ak­ci­ja ure­đe­nja jav­nih po­vr­ši­na i ukla­nja­nja di­vljih de­po­ni­ja spro­ve­de­na je i mi­nu­log vi­ken­da ka­da je, u sa­rad­nji Ode­lje­nja za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne, JKP „Ko­mu­na­lac”, Ode­lje­nja ko­mu­nal­ne po­li­ci­je i kom­pa­ni­je PVV, na ke­ju re­ke Ve­ter­ni­ce, u bli­zi­ni He­mij­sko-teh­no­lo­ške ško­le, po­se­če­no ra­sti­nje, uklo­njen ot­pad i ure­đen pro­stor po­red uli­ce.

Izvor: politika

error: Content is protected !!