Srbija: Uporedni rezultati floatacije iz topioničke šljake i granulirane topioničke šljake

, Vesti

Ovako ustanovljen novi postupak tretmana topioničke šljake je primenljiv i kod drugih pirometalurških postupaka prerade flotacijskih koncentrata bakra gde god se kao otpadni materijal stvara topionička šljaka

Proizvodnja koncentrata bakra flotacijom topioničke šljake je započeta 2001.godine. Flotacijski koncentrat još jednom odlazi u topionicu bakra radi proizvodnje bakarnih katoda, a definitivno flotacijska jalovina odlazi na depo flotacijske jalovine.

Iskorišćenje bakra u procesu flotiranja topioničke šljake dostiže vrednost od oko 45-50%. Ovo su uvodna objašnjenja koja su u svom radu na temu flotacije bakra dali autori Dragan Milanović, Dragiša Stanujkić i Miroslav R. Ignjatović, sa Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, Megatrend Univerziteta-Fakultet za menadžment Zaječar i Privredne komore Srbije.
Oni dalje navode da se šljaka u pogonima RTB-a prerađuje u postrojenju koje nije projektovano za preradu šljake, već samo prilagođeno tim uslovima. Kako su dobijeni rezultati lošiji od očekivanih, to su stručnjaci u ovom radu prikazali način dobijanja flotacijskog koncentrata topioničke šljake sa ostvarivanjem boljeg ukupnog iskorišćenja bakra, jer to jeste jedini način za unapređenje dobijenih rezultata.
Nakon izvršenih obimnih analiza, autori su došli do sledećih zaključaka, a to je da se granulirana topionička šljaka razlikuje po svojim fizičko, hemijsko, minerološkim karakteristikama od primarne topioničke šljake plamene peći topionice u Boru, a osnovne razlike se ogledaju u granulometrijskom sastavu, otpornosti šljake, i povišenom prisustvu bakrenca.

Na ovom materijalu, ističu autori, moguća su razna dalja istraživanja, kao što je istraživanje uslova za postizanje finijeg granulometrijskog sastava granulirane topioničke šljake radi dobijanja granulirane topioničke šljake koja može direktno da se sprovede u industrijski mlin sa kuglama.

Takođe, ispitivana je i flotacijska koncentracija topioničke šljake plamene peći u Boru sa prethodno utvrđenim optimalnim parametrima usitnjavanja iste radi dobijanja najpovoljnijih tehnoloških rezultata iskorišćenja bakra, koji su daljim pak ispitivanje i tehnološkom obradom postajali sve bolji i bolji.
Ovako ustanovljen novi postupak tretmana topioničke šljake je primenljiv i kod drugih pirometalurških postupaka prerade flotacijskih koncentrata bakra gde god se kao otpadni materijal stvara topionička šljaka. Ovakav postupak je, navode autori, primenjiv i za preradu topioničke šljake, koja će se dobijati iz nove topionice bakra u Boru. Stručnjaci i istraživači smatraju da se istraživanja moraju nastaviti, kako bi se stiglo do maksimalnih vrednosti tehnoloških rezultata.

error: Content is protected !!