Srbija: Upravljanje otpadom u „TE-KO Kostolac“ EPS

, Investitori

Otpad se prodaje ukoliko ima zainteresovanih operatera za kupovinu ili se zbrinjava postupkom javne nabavke

Radom energetskih postrojenja u ogranku „TE-KO Kostolac“ nastaju različite vrste otpada s kojim se postupa u skladu sa propisanom procedurom. U kostolačkom ogranku EPS-a planom je definisana svrha upravljanja otpadom, kontinuirano se sakuplja, smanjuje se nastajanje i uticaj otpada na zdravlje ljudi i životnu sredinu.
– Proces upravljanja otpadom funkcioniše tako što se formiraju dokumenti katastar otpada i plan upravljanja otpadom, koji se revidira svake treće godine – kaže Predrag Cvijanović, šef Službe za upravljanje zaštitom životne sredine u ogranku „TE–KO Kostolac“. – U skladu sa zakonskom regulativom, otpad se deli na industrijski, komercijalni i komunalni, a u zavisnosti od karaktera, na opasan, neopasan i inertan. Karakterizacijom utvrđujemo fizičko-hemijske, hemijske osobine i sastav otpada, a određujemo i da li otpad sadrži ili ne sadrži jednu ili više opasnih materija.
Procesom rada u ogranku „TE-KO Kostolac“ generiše se više od 30 vrsta opasnog i neopasnog otpada. Vlasnici otpada dužni su da s njim postupaju na zakonom propisan način i prema proceduri upravljanja otpadom.
– Pakovanje otpada radi se tako da zapremina i težina otpada budu minimalne i da se istovremeno obezbedi neophodan nivo sigurnosti za prihvatanje otpada u daljem postupanju sa njim – kaže Cvijanović. – Materijali koji se koriste za pakovanje otpada moraju biti takvi da ne utiču na životnu sredinu prilikom njihovog daljeg odlaganja. Zavisno od vrste, otpad se upućuje na odgovarajuće skladište.
Pošto se privremeno skladišti, otpad se prodaje ukoliko ima zainteresovanih operatera za kupovinu ili se zbrinjava postupkom javne nabavke.
– U oba slučaja mogu ga preuzeti samo ovlašćeni operateri koji imaju rešenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za sakupljanje, skladištenje ili tretman navedenih vrsta otpada – naveo je Predrag Cvijanović.
Ogranak „TE–KO Kostolac“ je od januara prošle do aprila ove godine prodao oko 5.000 tona gvožđa i legura gvožđa, oko 54 tone bakra i legura bakra, kao i 140 tona pepela i 34 tone olovnih baterija akumulatora. Sklopljeni su ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji sa „Lafaržom“, koji je do sada preuzeo oko 100 tona otpadnog ulja, dok je „SET reciklaža“ preuzela oko 15 tona električnog i elektronskog otpada. Otpad za koji nema zainteresovanih kupaca, kao što su, između ostalog, mineralna vuna, pucval, jonska masa, emulzije vode, ulja, zemlja i azbest kao građevinski materijal, zbrinjavaju se, a kostolački ogranak plaća ovu uslugu.

izvor: EPS Energija

error: Content is protected !!