Srbija: Najnovije vesti o izveštaju Vlade na žalbu bernskoj konvenciji protiv rudnika u Jadru

, Vesti

Preduzeće Rio Sava eksplorešjn/Rio Tinto je itekako aktivno i pokušava da “oživi” projekat “Jadar.”

Znalo se da postoje aktivnosti vezane za projekat koje se odvijaju na sastancima iza zatvorenih vrata, ali nismo znali da se odigravaju i sudskim putem!

Ministarstvo za zaštitu životne sredine, i ostala nadležna ministarstva, su poslala obavezan  izveštaj Birou bernske konvencije kao deo redovnog procesa Žalbe koja je otvorena na inicijativu podnetu 30.9.2021.

Prvi godišnji izveštaj Ministarstva je poslat Birou 17.1.2023, i sada je dostupan javnosti. Preporučujemo svima da pažljivo pročitaju same izveštaje. Mi ovde prenosimo neke od činjenica za koje smatramo da su od posebne važnosti za stanovništvo u zoni Rio Tintovog projekta u Jadru i za sve zainteresovane građan/ke.

Neke od novih tačaka koje saznajemo iz izveštaja Ministarstva za zaštitu životne sredine 337-00-00127/2022-04, datiranog 18.1.2023:

Na Odluku Administrativne komisije Vlade (14 Br. 353-9316/2021-003 od 25.1.2022) o ukidanju Odluke Ministarstva za zaštitu životne sredine 353-02-01163/2021-03 od 18.8.2021. za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu koja se odnosi na podzemnu eksploataciju ležišta litijuma i bora, postrojenja za obogaćivanje  rude i odlaganja jalovine nastale pri rudarskim aktivnostima, Rio Sava eksplorešjn podnela je žalbu i predmet se nalazi u procesu upravnog odlučivanja pri Upravnom sudu.

Na Odluku Administrativne komisije Vlade (14 Br. 353-1716/2022-033 od 31.3.2022o ukidanju Odluke Ministarstva za zaštitu životne sredine 353-02-2102/2021-03 od 8.11.2021. za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu usled izgradnje državnog puta 27 na sekciji Brezjak – Lipnički šor, kompanija Rio Sava eksplorešjn podnela je žalbu Komisiji i predmet se sada nalazi u procesu upravnog odlučivanja pri Upravnom sudu.

Na Odluku Ministarstva životne sredine br. 353-02-1167/2021 od 14.2.2022 da se “suspenduje” procedura otvorena na zahtev Rio Sava Eksplorešjn d.o.o. za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu koja se odnosi na podzemnu eksploataciju ležišta litijuma i bora, postrojenja za obogaćivanje  rude i odlaganja jalovine nastale pri rudarskim aktivnostima, Rio Sava Eksplorešjn podnela je žalbu Administrativnoj komisiji Vlade i ona se nalazi u procesu.

Na Odluku Ministarstva za zaštitu životne sredine br. 353-02-1931/2021-03 od 21.1.2022. kojom se “suspenduje” procedure otvorena na zahtev Rio Sava Eksplorešjn d.o.o. za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za izgradnju državnog puta 27, na sekciji Brezjak – Lipnički Šor, preduzeće Rio Sava eksplorešjn podnelo je žalbu i ona je trenutno “in progress” pri Administrativnoj komisiji Vlade.

Ministarstvo rudarstva i energetike izveštava (310-02-01722/2022-02 23.11.2022, sa dodatkom 30.1.2023) da je procedure pokrenuta na zahtev Rio Tinto Eksplorešjn za izdavanje dozvole za eksploataciono polje podnet Ministarstvu za Rudarstvo i energetiku 6.1.2021, “nije završen” (“has not been completed”). Prenosimo deo izveštaja:

Dopisom od 04.05.2022. godine, preduzeće Rio Sava Eksploration d.o.o. obavestio je Ministarstvo rudarstva i energetike da je 29.04.2022. godine uložio žalbu na rešenje Ministarstva zaštite životne sredine, a u naknadnom dopisu od 02.09. 2022 da je protiv rešenja Administrativne komisije Vlade podneta tužba Upravnom sudu 13.05.2022. U skladu sa svim navedenim, postupak pokrenut na osnovu zahteva kompanije Rio Sava Eksploration d.o.o. iz Beograda podnet 06.01.2021.godine, još uvek nije završen.”

Ovi izveštaji nadležnih Ministarstva nedvosmisleno pokazuju da je kompanija više nego aktivna na projektu, i da se koristi pravnim sredstvima. U toku su žalbe i sudske procedure protiv ukidanja Odluka na osnovu kojih je projekat zaustavljen u januaru 2022.

Ovim se još više dovode u pitanje tvrdnje kompanije da su transparentni i da imaju dobru volju pre svega prema lokalnoj zajednici u kojoj su gosti. Da bismo dobili informacije od javnog značaja, bio je potreban zahtev međunarodne institucije, informacije koje su prećutane i od strane kompanije i nadležnih državnih organa gotovo godinu dana!

Kakav je ovo dijalog i komunikacija od strane vlade i kompanije prema lokalnim zajednicama i građanima Srbije?

Zašto naše vlasti nisu našle potrebnim da obaveste zainteresovanu javnost o ovome?

Imajući u vidu da su podnesene žalbe na ključne procedure, da li je Odluka o ukidanju PPPPN-a takođe predmet žalbe? Da li je Odluka i dalje na snazi?

Postavlja se puno pitanja.

Smatramo da je potrebno da javnost sazna sve detalje i trenutan status svih žalbi i tužbe koje je preduzeće podneo protiv Odluka Administrativne komisije vlade.

Nadamo se da će Biro Bernske konvencije nastaviti da prati ovaj zabrinjavajući razvoj događaja, i da će naša žalba uspeti da zaustavi uništenje flore i faune u dolini Jadra koju bi izazvalo otvaranje rudnika i pratećih postrojenja i infrastrukure. Ovom prilikom im se zahvaljujemo na objavljivanju ovih važnih podataka, piše Earth Trive.

error: Content is protected !!