Srbija: Izmene Zakona o planiranju daće još više moći Vladi, a manje građanima i poljoprivredi

, Vesti

„Ekspertska organizacija Nova planska praksa upozorava da su predlozi reforme zakonskog okvira planiranja dati proizvoljno i da nisu praćeni analizama problema i efekata predloženih rešenja, što dovodi u pitanje namere predlagača, predstavlja nastavak obesmišljavanja instituta javne rasprave i značajnu pretnju po pravnu sigurnost investiranja u Republici Srbiji, koju dokument na javnoj raspravi deklarativno štiti.“

Ekspertska organizacija je podnela primedbe na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji se na javnoj raspravi nalazio od 30. januara do danas, 20. februara 2023. U njima se, između ostalog, po ko zna koji put zahteva da se građani obaveste na vreme, da im se objasni šta planovi donose i da im se dozvoli da učestvuju u njihovom definisanju.

Konkretno, traže se da se obavezne javne prezentacije planskih rešenja (koje, podsetimo se, podrazumevaju objašnjavanje sadržaja plana građanima) vrate u proceduru javnog uvida za sve planove (i urbanističke i prostorne), da se javna rasprava uvede i u predlog Odluke o izradi planskog dokumenta, da se propiše efikasniji način obaveštavanja građana o pokrenutim procedurama i mogućnostima učešća u svakoj od faza izrade planskih dokumanata, kao i da se propiše veća javna dostupnost prikupljene dokumentacije i one nastale tokom procesa izrade planskog dokumenta.

Urbanistkinje očekuju i da se jasno definišu nadležnosti nad kontrolom rada Glavnog urbaniste (na svim nivoima), komisija za planove i drugih komisija iz oblasti planiranja (na svim nivoima) i Agencije za prostorno i urbanističko planiranje, a nadležnosti ovih tela preciziraju tako da budu jasne i da se ne preklapaju. Neprecizno definisanje i proizvoljno, a često menjanje planova rezultira efektima čiji je eklatantni primer Zlatibor, navodi se u primedbama.

One podsećaju na to da je nadležno Ministartsvo pre godinu dana pokušalo da sistemski reformiše prostorno i urbanističko planiranje tako da suzi prava građana na učešće u oblikovanju životne sredine.

„Nakon reakcije Nove planske prakse i drugih udruženja civilnog društva, predloženi dokument je povučen sa javne rasprave, a obrazloženje takvog postupka nije pruženo do danas. Pa ipak, predložene izmene i dopune ZPI i dalje preuzimaju pojedina rešenja povučenog dokumenta, iako njihova opravdanost nikada nije potvrđena“, upozoravaju iz Nove planske prakse, piše Mašina.

error: Content is protected !!