U okviru sanitarne deponije Možura planirano deponovanje i tretman otpadnih guma

, Vesti

U okviru sanitarne deponije Možura u Baru planirana je gradnja prostora za preuzimanje, sortiranje, skladištenje lagerovanje i primarnu preradu otpadnih guma.

To se može vidjeti u zahtjevu za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu koji je investitor, preduzeće Možura iz Bara, podnijelo Agenciji za zaštitu životne sredine.

Lokacija je u vlasništvu preduzeća Možura i nalazi se na dijelu katastarske parcele broj 2416/5 KO Kunje, a ukupna površina predviđena za ovu namjenu je 17.268 m2.

Značajno je navesti da se lokacija nalazi na značajnoj udaljenosti od naseljenih mjesta, te da se u blizini, a ni u široj zoni uticaja ne nalaze naseljena područja – navedeno je u Elaboratu koji je objavljen na sajtu Agencije.

Deponija Možura u Baru prostire se na 22,5 ha, a na lokaciji su već izgrađene sanitarne kade za deponovanje komunalnog otpada, sistem za tretman procjednih voda, te upravna zgrada i drugi prateći objekti, odnosno sadržaji neophodni za normalno funkcionisanje sanitarne deponije komunalnog otpada.

Uzimajući u obzir da je za realizaciju ovog projekta potrebno riješiti pitanje lokacije za ove namjene, preduzeće Možura je na jednom dijelu parcele opredijelilo prostor površine 17.268 m2 na kojem bi se realizovao projekat upravljanje otpadnim gumama u Baru – stoji u projektu.

Jedan dio na lokaciji površine 9.285 m2 je opredijeljen za prijem, sortiranje i lagerovanje otpadnih guma-pneumatika, a drugi dio površine 7.983 m2 je opredijeljen za preradu otpadnih guma.

Na dijelu prostora gdje je predviđen prijem, sortiranje i lagerovanje otpadnih guma predviđeni su, prema urađenoj baznoj studiji, elektronska kapija širine 6+1,5 m, portirnica površine 72 m2 koja će se koristiti za potrebe prijema, sortiranja, lagerovanja i primarnu obradu otpadnih guma, kolska vaga za mjerenje težine do 10 t, administrativna zgrada površine 200 m2, radionica površine 180 m2, separator ulja i masti, dizel agregat i saobraćajne komunikacije.

Kada je riječ o prostoru za skladištenje sortiranih otpadnih guma, na osnovu podataka iz bazne studije, predviđeno je ukupno šest boksova za odlaganje sortiranih otpadnih guma. Površina je 396 m2 po boksu, odnosno ukupno 2.376 m2. Njihova zapremina 1.782 m3 po boksu ili 10.692 m3 ukupno.

Na osnovu analize date u baznoj studiji, u prva četiri boksa planirano je odlaganje osobnih guma, u boksu pet odlagaće se otpadne gume kamiona i autobusa, a u boksu šest otpadne gume vučnih i priključnih vozila – pojašnjeno je.

Što se tiče primarne obrade otpadnih guma na drobilici Arjes 250, na ovom dijelu lokacije biće izgrađen natkriveni prostor, hala za smještaj izdrobljenih guma, koje će se odlagati u džambo vreće zapremine 1 m3. Površina hale iznosi oko 400 m2.

Transport na lokaciji projekta odvijaće se tako što će se otpadne gume, odnosno pneumatici dopremati na lokaciju odgovarajućim vozilima. Dolazak i vaganje otpadnih guma će se vršiti na isti način kao i za komunalni otpad.

Dopremanje otpadnih guma vršiće preduzeće koje ima dozvolu Agencije za zaštitu životne sredine za sakupljanje i transport otpadnih guma. Dopremljene otpadne gume se sortiraju i lageruju u odgovarajuće objekte poluzatvorenog tipa do momenta kada se prebacuju na prostor za preradu u drobilici Ajres 250 gdje će se vršiti njihovo drobljenje – piše u dokumentu.

Nakon drobljenja izdrobljene gume se odlažu u džambo vreće, koje se dalje prebacuju pomoću bagera u natkriveni prostor do momenta njihove prodaje na tržištu. Transport izdrobljenih otpadnih guma vršiće kupac.

Za potrebe funkcionisanja projekta biće angažovano oko 13 radnika i to jedan menadžer, jedan rukovodilac smjene – poslovođa, jedan operater smjene, jedan radnik u smjeni, sekretarica, jedan radnik na održavanju mašina hortikulture, dva vozača mašina, tri stražara i dva radnika na drobilici.

 

Izvor: eKapija

error: Content is protected !!