Srbija: Zaključci sastanka Stalne grupe na visokom nivou Energetske zajednice

, Vesti

Stalna grupa na visokom nivou, na 41. sastanku održanom 15. marta u Beču, podsetila je na Mapu reformi, koju je usvojio Ministarski savet 2015. i u kojoj su predviđeni konkretni koraci reformi tokom 2016.
Kada je reč o predlogu Evropske komisije o novom Pravilniku EU o sigurnosti snabdevanja gasom, Stalna grupa na visokom nivou je pozdravila predloženi tzv. prinicp uključivanja (switch-on principle) kao prvi korak reciprociteta između ugovornih strana i država članica.
Jedan od mehanizama inteziviranja saradnje može biti uključivanje susednih ugovornih strana u grupe, utvrđene predloženim propisom.
Imajući u vidu strukturu prenosnih i kapaciteta skladišta duž granica država članica i ugovornih strana, ugovorne strane su se složile da bi komercijalni benefiti nacionalnih operatora mogli doprineti jačanju sigrnosti snabdevanja i bližim inerkonkcijama nacionalnih mreža u okviru zajedničkog tržišta Energetske zajednice. Ukrajina je izrazila opredeljenje za dalju procenu koristi od uspostavljanja tarifa za transport gasa do i od sistema za skladištenje gasa, uključujući ugovorne strane.
Evropska komisija je objasnila da će, na osnovu pune implementacije budućeg Pravilnika od strane država potpisnica, odlučiti da li se obaveze država članica EU odnose i na ugovorne strane.
Takođe, razmatran je predlog za izmenu i dopunu Ugovora, što je najavljeno na sednici u decembru. Komisija je podvukla da ne može da iskaže stav EU o ovoj temi u ovoj ranoj fazi.
Srbija je najavila distribuciju dokumenta o svojoj poziciji, uz napomenu da će konačni dokument usvojiti Vlada Srbije. Srbija je pozvala da se konačan predlog izmene i dopune Ugovora dobije do 1.maja.
Stalna grupa na visokom nivou se složila da se debata o predlozima održi na sledećem sastanku u junu. Sve ugovorne strane su pozvane da pošalju komentare u narednih mesec dana.
Stalna grupa na visokom nivou osvrnula se na napore koje Sekretarijat ulaže kako bi se inkorporirala acquis o javnim nabavkama.
Što se tiče uključivanja harmonizvanih evropskih tržišnih pravila (Network Codes) u acquis Energetske zajednice, naglašen je značaj pristupa korak po korak. Mnogi mrežni kodovi zasnvaju se na postojanju osnovnih tržišnih struktura, na primer berzi energije. Odluku o trenutku formalnog usvajanja treba doneti u skladu sa napretkom postignutim na tehničkom nivou i uzimajući u obzir značaj pokretanja pripremnog procesa za uključivanje postojećih mrežnih kodova EU u sektoru gasa i električne energije.
Stalna grupa na visokom nivou pozdravila je prezentaciju Mape razvoja trgovine električnom energijom u jugoistočnoj Evropi od strane Evropske komisije. S obzirom na kompleksnost projekta kreiranja zajedničkog trgovinskog regiona za električnu energiju u jugoistočnoj Evropi, naglašena je važnost koordinacije razičitih procesa koji su u toku – „Berlin“ proces, implementacija „kalkulacije kapacatite regiona“ u skladu sa Uredbom CACM.
Stalna grupa na visokom nivou pozdravila je prezentaciju Evropske komisije o nacrtu predloga za zamenu direktive 85/337/EEC direktivom 2011/92/EU.
Održana je rasprava o informacijama predstavljenim od strane Sekretarijata o tekućem radu u pogledu inkluzije direktive o strateškoj proceni životne sredine (SEA) i Pravilnika o monitoringu u acquis Energetske zajednice.
Srbija je istakla da je Vlada u procesu pristupnih pregovora u okviru poglavlja 27 – životna sredina i klimatske promene – usvojila Postskrining dokument. Srbija je saopštila da je spremna da prihvati samo nove obaveze koje će biti u skladu sa njenom pregovaračkom pozicijom u bilateralnim pregovorima sa EU.

Izvor: serbia-energy.eu

error: Content is protected !!