EBRD promoviše odgovorno rudarstvo u Grčkoj

, Vesti

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) ima za cilj da podstakne održiv i inkluzivan rudarski sektor u Grčkoj uz ulaganje u kapital od 56 miliona evra u Eldorado Gold Corporation.

Strateška investicija će podržati razvoj rudnika bakra i zlata Skouries u Grčkoj, kojim upravlja Hellas Gold SA, Eldoradova fiijala u potpunom vlasništvu. Eldorado je rudarska kompanija sa sedištem u Kanadi sa raznovrsnim portfoliom operacija i imovine u Turskoj, Kanadi i Grčkoj. Očekuje se da će Skouries biti ključni pokretač rasta Eldorada, sa životnim vekom od više od 20 godina.

Na osnovu svoje obimne ekspertize u promovisanju viših ekoloških standarda u rudarskom sektoru, EBRD će takođe podržati odgovorno rudarstvo u operacijama Eldorada u Grčkoj. Projekat će promovisati razvoj ljudskog kapitala u rudarskom sektoru u Grčkoj razvojem nacionalnih standarda zanimanja za digitalne veštine i povećanjem tržišno relevantnih programa obuke zasnovanih na radu za mlade ljude i radnike sa dugim stažom.

Kompanija će takođe raditi na povećanju udela žena u svojoj radnoj snazi i podsticati pristup žena veštinama i mogućnostima zapošljavanja u rudarskom sektoru.

Pored toga, rudnik Skouries će koristiti suvu jalovinu, tehnologiju koju koristi Eldorado u Turskoj i Grčkoj. Ovo je jedan od najodrživijih načina za bezbedno skladištenje ostataka materijala od prerade iskopane rude (jalovine), jer eliminiše rizik od kvara brane, ima manji otisak, smanjuje potrošnju vode i maksimizira oporavak procesne vode za ponovnu upotrebu.

Bakar je ključan za mnoge primene u današnjoj ekonomiji, uključujući vozila na baterije, elektroniku, proizvodnju energije (posebno iz obnovljivih izvora energije), prenos i skladištenje i industriju telekomunikacija. Tržište bakra se značajno menja sa globalnim prelaskom na električna vozila i aplikacije obnovljive energije, pošto oba ova sektora zahtevaju velike količine bakra.

EBRD je počela sa radom u Grčkoj na privremenoj osnovi 2015. godine kako bi podržala njen ekonomski oporavak. Banka je do danas uložila preko 6,6 milijardi evra u više od 102 projekta u korporativnom, finansijskom, energetskom i infrastrukturnom sektoru u zemlji.

error: Content is protected !!